MÞD¿O× íëCl¤ - ÅÞDÇZ

:éÆ lÜëßËì× Ùç Pvok lëDz Þ lÜëßÊ í×
êrìZ oß©d qC ÚD¡Û ÌÛo Þ Cl¤ok MÞD¿N Þ kß¡ì× ælìëCq ÍßeN íËÛDÊlÜZ qC
0lFDë Pvk ¢ëßh êDÜ·× éF DN konÊpF ½oD·O× MkDµqClçCßiì× éÆ PvC pËëk
MÞD¿O× DçCl¤ pËëk éÆ ÞpÛA qC éÛ,lzDF MÞD¿O× íëCl¤lçCßiì× ÅÞDÇZ
,ldCÞ D×C ,éÛDÊlÜZpçD± éF êDçCl¤ MDèFD¡N pF éÆ ÞpÛA qC éÇÏF ,lÜOwìÛ
-lÜZ 0koCnËF P¡ËÛC MÞD¿N íÃìÃd ê DÜ·× pF lçCßiì× Þ PvC §pO·×
êoÞAßÛ Þ ÍßeN êDµkCpF æDËÛA Þ lÜÆ DÜ·× kßh MÞD¿O× oß©d ok C oíËÛDÊ
,pËëk í·ìG¬ êCl¤ pç ÚßaØç ÚDØËìF ÅÞDÇZ êCl¤ 0kqoÞ lìÆDN
éFD¡× êDçCl¤ qC éÆ íËÜçA Þ éØ»Û 0koCk Co kßh £Dh ÌÜçAÞéØ»Û
yßÊ ok Cl¤ ÝëC ÚDV íFCkDz Þ MÞCp¬ Þ íÊæqDN DN kßz ækCk ¦ìi¡N
êCl¤ 0kßz ÍßG íÊlÛqpvÞ êkDz kÞpv ÙÛpOF yCækßÜz ÍkÞ ÚDV
0lëßËF Ýiv PvCo pçD± éF ÚDèV ÝëC íOvCo DÛ qC lçCßiì× ÅÞDÇZ
ÚDçk PvC íÛDwÛC pìº éÆ éaÛA pç Þ íËÜvpÊ Þ pþ Þ ÌÜVÞ íOÎCl·ìF qC
ok ÚDwÛC êDç êolFok Þ ÚD×pd Þ MpWç Þ PFpº qC 0lëD¡ËF §CpOµC éF
êCæoDZ éF DØz DF Þ kßz qCÞA Ùç Cl¤ÝëC ÚCÊlÛßÜz DØzDF éÛÞoCÞ ÚDèV ÝëC
Þ ,lÃÛ , §CpOµC êCl¤ íOvolF Þ D·G¬ ÅÞDÇZ êCl¤ 0lÜì¡ÜF í·ØV
í×ÔvC êoßèØV Ùëso êDèëoDÇØOv pFCpF ok ÚCpëC Ökp× íçCßhkDëp¾
ÚDOvA pF pv æCo ÝëC ok éÆklÜGì× ÚDØìJ Àëpz Ökp× DØz DF Þ Pwç rìÛ
êDç P¿Ü× qC pNrërµ Þ pNpF Co í×kA Mrµ Þ P×pd éÆ lëDwÛ íNol bìç
0lÛClì× ÚDËOw¡Û Mol pF pìÃd
êDçCl¤ uDÇ·ÛC é×DËÜç ok PvDØz MÞD¿O× êCl¤ , ÅÞDÇZ êCl¤
0éFD¡×
: Cpëq
0lvpF yßËF lëDF ßN MÞD¿O× êCl¤
0oDKwF yßÊ ÚA éF Þ ÚClF kßh êCl¤ Co ÅÞDÇZ êCl¤
0kqß×BìF Co ÚkpÆ qCÞpJ Þ ÚlÛCßhqCÞAlçDßiì× ÅÞDÇZ
0 P¾DëlçCßh Pvk Ùè× ÝëC éF DØz êoDë DF éOGÎC ÅÞDÇZ
0 PvC lÜ×qDìÛ DØz ÈØÆ éF ÅÞDÇZ
0 PvC pNæßÇz DF í·ØVqCÞpJ Þ í·ØV qCÞA éÆ éOGÎC
0 ÙëßÜ¡F Co ÅÞDÇZ êCl¤ Ùç DF

 

 
Radio Chakavak
PKP Föreningen, Skagafjordsgatan 14, LGH 1302, 164 55 Kista , Sweden, Tel: +46 (0)8 120 930 50, Cell: +46 (0)736 53 16 51, e-post: heydar@radiochakavak.com, Skype: radiochakavak.com