اعدام جنایتکارانه دو دلاور کرد

هدایت عبدالله‌پورمحی‌الدین ابراهیمی و

عکسی یادگاری که این دو دلاور در زندان ارومیه گرفته‌اند، دستگاه « قصابی» جلادان خامنه ای هر دو را اعدام کرد

هدایت سه سال پیش تیربارانش کردند و محی‌الدین هم دیروز صبح اعدام شد! یادشان گرامی و راهشان پر رهرو