در بهار آزادی جای شهدا خالی

تعدادی از گلهای پرپر شده در یک قاب

کاشفان چشمه

کاشفان فروتن شوکران

جویندگان شادی

در مجری آتشفشان ها

شعبده بازان لبخند

در شبکلاه درد

با جاپایی ژرف تر از شادی

در گذرگاه پرندگان.

در برابر تندر می ایستند

خانه را روشن می کنند،

و می میرند

فرازی از شعر کاشفان فروتن شوکران – شاملو