درباره ما

چکاوک صدائی متفاوت

می­گویند و شاید هم درست میگویند که:
از جندگانگی تحول زائیده می شود, و تفاوت در صدا و رنگ نشان از حضور چیز دیگر است که میخواهد از عادت متعارف برگذرد تا به معنای خویش دست یابد.

چکاوک میخواهد صدائی متفاوت باشد، نه از آنرو که دیگر صداها متفاوت نیستند، بلکه از آن رو که بر تشابهات صداهای به ظاهر چندگانه ، اما واحد، معترض است و میخواهد بر معنای حقیقی تفاوت انگشت بگذارد.

چندگانگی را در حضور متفاوت خود معنا کند و آنگاه بر ادعای تحول و نوآوری تاکید ورزد.

صدای چکاوک بیگمان همچون هر صدای طبیعی دیگر، نغمه و آهنگ خاص خود را دارد. نغمه و آهنگی که از صداهای مشابه تشخیص داده شود تا تاره گی و طراوت و شادابی جان این صدا در گوش جان و دل شنونده اش بترنم سرود شادی و سرزندگی قبول شود.

صدای چکاوک میخواهد از نا راستی این جهان به ظاهر راست سخن بگوید.

از بیعدالتی و جنگ و فقر و گرسنگی و هر آنچه که غیر انسانی است دهان به اعتراض بگشاید. از غربت و هجرت و حرمان و دربدریهای انسان در این جهان وارونه با شما شنوندگان این صدا هم آواز شود و با شما به چاره ای جمعی بنشیند. صدای چکاوک طبعا و بدرستی صدای اعتراض، نقد و فریادخواهی مردم ایران در برابر ستمکاریهای رژیم جمهوری اسلامی نیز هست و با شما مردم شریف پیمان میبندد که در این راه سر برآستان هیچ قدرتی نساید که حرمت و عزت آدمی را برتر و عزیزتر از منفعت های حقیر بر قدرت نشستگان میداند.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامه انعکاس صداهای مشابه

زیرا:
صدای متفاوت تو باید بگوش برسد.
صدای چکاوک را صدای خود بدان و به آن گوش بسپار.
چکاوک میخواهد آواز خواندن و پرواز کردن را بیآموزد.
چکاوک البته با یاری شما به این مهم دست خواهد یافت.
چکاوک به کمک شما نیازمند است.
البته که آواز جمعی و پرواز جمعی با شکوهتر است.
با هم صدای چکاوک را بشنویم.