دیدگاه

  • مجتبی قطبی: واپسگرایی مدرن!

    موج جدید اعتراضات مردمی که از ۲۵ شهریور پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، برای رهایی میهن از این رژیم واپسگرا وجنایت کار برای رسیدن به آزادی، دمکراسی وعدالت اجتماعی وبرون رفت کشور از فقر وفساد، تبعیض و سرکوب، انزوای بین‌المللی و پایان دادن به زندگی فلاکت بار تحمیلی، شدت گرفت، بستری فراهم کرده است تا جامعه…

    ادامه مطلب