مهسا امینی زنده است ،این ولی فقیه است که از نظر و چشم مردم مرده است

مهسا امینی زنده است ،این ولی فقیه است که از نظر و چشم مردم مرده است. .دومین روز بخاکسپاری مهسا امینی مردم باغیرت سنندج باشعار مر- بر دیکتاتور و مر- بر خامنه ای به خیابان آمدند تا خشم خود را از وحشی‌گری عمال خمینی نشان دهند. دانشجویان دانشگاه تهران نیز با شعار “ازکردستان تا تهران ستم علیه زنان

هوادار ان شورای ملی مقاومت و هواداران سازمان مجاهدین بهمین مناسبت آکسیون های گسترده ای با شعارهای کوبنده ” قاتل مهسا رئیسی است ، سنگ فرش خیابان پرشد زخون یاران “در سراسر اروپا و آمریکا و استرالیا .. فریاد زدند